pl cz sk de fr it
libet.sk

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
Regulamin określa zasady korzystania z portalu ogłoszeniowego, który jest dostępny w internecie pod adresem www.supermagnes.pl
Właścicielem i operatorem portalu jest:
Firma Cezary
Ul. Zacisze 2
36-100 Kolbuszowa
NIP 814 100 29 79
Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej
nr rach: 60918000082001000021920001
BIURO:
ul. Raciborskiego 7/4
39-300 Mielec

Użytkownikiem portalu zostaje się w momencie wypełnienia formularza rejestracyjnego, który zawiera dane obowiązkowe i dane nieobowiązkowe.

Portal ogłoszeniowy supermagnes.pl podzielony jest na dwie części dotyczące motoryzacji i budownictwa. Każda z nich zawiera część bezpłatną, która obejmuje możliwość swobodnego dostępu do zawartości merytorycznej portalu oraz część płatną, z której skorzystać mogą użytkownicy chcący zamieścić ogłoszenie.

II. PRAWA I OBOWIĄZKI:
Użytkownik jest zobowiązany do:
Podania danych zgodnych z prawdą w fazie rejestracji i ich aktualizacji,
Podania danych zgodnych z prawdą w fazie składania ogłoszeń i ich aktualizacji,
Przestrzegania regulaminu portalu supermagnes.pl i jego poprawek,
Ochrony identyfikatora - "login" oraz hasła.
Użytkownik ma prawo do:
Dostępu do portalu supermagnes.pl w ramach poziomu bezpłatnego i płatnego, dokonywania zmian danych rejestracyjnych.
Użytkownik upoważnia portal supermagnes.pl do kierowania na swój adres informacji promocyjnych, ofert, tekstów reklamowych, itp.
Operator portalu nie ponosi odpowiedzialności za:
Treść ofert oraz prawdziwość danych teleadresowych,  czasowy brak dostępu do serwisu wynikający z winy użytkownika lub wskutek działań sił wyższych, szkody wynikające z udostępnienia hasła oraz "login" osobom trzecim, ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania z serwisu.
Operator portalu supermagnes.pl ma prawo do:
Weryfikacji zawartości ofert i ich prawdziwości, usuwania konta użytkowników, którzy naruszają warunki regulaminu, wykorzystywania danych teleadresowych wszystkich użytkowników w celach marketingowo - reklamowych, wprowadzania zmian regulaminu, przy czym nie ma obowiązku informowania o zmianach.
Operator portalu supermagnes.pl dołoży wszelkich możliwych starań, aby:
Zawartość portalu zawierała tylko prawdziwe dane i informacje, promować i reklamować portal supermagnes.pl,
portal działał poprawnie, stale uzupełniać i pogłębiać zawartość portalu.
III. USŁUGI:
Portal supermagnes oferuje następujące usługi online:
Dostęp do działu Ogłoszenia,
Giełdy ofert portalu supermagnes.pl, która bez rejestracji lub zalogowania nie uprawnia do korzystania z pełnej funkcjonalności tego działu. Dostęp do pełnej gamy usług tego działu następuje po zarejestrowaniu i wykupieniu abonamentu.
IV. WPIS OGŁOSZEŃ DO ZAWARTOŚCI SERWISU:
Wpis do działu ogłoszeń jest usługą płatną i bezpłatną. Opcja bezpłatna dotyczy 7-dniowego okresu wyświetlania ogłoszenia w serwisie w określonej branży. Po 7 dniach od chwili umieszczenia ogłoszenia w bazie ogłoszeń portalu, ogłoszenie automatycznie zostaje deaktywowane z możliwością przywrócenia w opcji płatnej.
Dział ogłoszeń zawiera dane teleadresowe dającego ogłoszenie (adres, telefon, fax, email, www) dostępne dla wszystkich odwiedzających portal supermagnes.pl
Opis przedmiotu lub usługi wystawionych w portalu  dostępny dla wszystkich odwiedzających supermagnes.pl.
Możliwość publikacji ogłoszeń
Użytkownik składa zamówienie na usługę przez wypełnienie formularza zamieszczonego w portalu supermagnes.pl. Dopuszczalne jest również po uzgodnieniu z operatorem portalu przesłanie zamówienia faksem lub tradycyjną pocztą.
Operator portalu supermagnes.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia niezgodnego z zasadami współżycia społecznego lub naruszającego dobre obyczaje itp.
Składając zamówienie na usługę użytkownik składa jednocześnie oświadczenie o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności za wszystkie wykorzystane w usłudze dobra będące przedmiotem ochrony prawnej.
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wywołane treścią usługi po stronie operatora portalu supermagnes.pl. Zamawiający zobowiązany jest także do pokrycia ewentalnych kosztów postępowania spornego, w tym sądowego.
Użytkownik jest odpowiedzialny za treść reklam i ochronę praw autorskich materiałów przekazanych do opracowania reklamy.
Przy braku odmiennej umowy wykonane i wykorzystane przez operatora portalu supermganes.pl opracowanie reklam i tekstów są jego własnością i nie mogą być wykorzystane w innych publikacjach bez jego zgody, z wyjątkiem nazw, znaków towarowych i innych elementów chronionych prawem, a będących prawami osób trzecich i za ich zgodą.
Elementy graficzne dostarczone do realizacji zamówienia muszą być w formacie GIF, JPG, PSD, CDR, TIFF, BMP lub inne ustalone z użytkownikiem.
Wszystkie płatności realizowane są na podstawie faktury. Faktura jest wystawiana na podstawie zamówienia.
Podstawą wystawienia faktury VAT jest wpłynięcie do operatora portalu supermagnes.pl płatności, zgodnie z fakturą.
Wszelkie płatności związane z publikacją wpisu do działu ogłoszeń są realizowane na konto właściciela portalu poprzez płatności.pl oraz za zgodą własciciela portalu, w sposób określony indywidualnie.
Opcję "mTransfer" realizowaną przez płatności.pl,
Opcję "płacę z Inteligo" realizowaną przez płatności.pl,
Opcję płatności kartą kredytową realizowaną przez płatności.pl
Opcję płatności sms (dotyczy tylko jednorazowych ogłoszeń) realizowaną przez płatności.pl.
Zamawiający jest zobowiązany do uregulowania należności w terminie wskazanym w fakturze.
Należność nie może zostać podzielona na raty.
Wysokość należności jest ustalana na podstawie Cennika Usług obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.
Realizacja zamówienia i umieszczenie danych w dziale ogłoszenia  następuje w momencie potwierdzenia danych znajdujących się na formularzu zamówienia i w przypadku wyboru Płatnej Usługi po dokonaniu przez Zamawiającego płatności za fakturę wystawioną przez operatora portalu supermagnes.pl.
Operator portalu supermagnes.pl nie jest zobowiązany do realizacji zamówionej płatnej usługi przed wpłynięciem płatności za wystawioną fakturę.
Faktura zostaje przesłana do Zamawiającego poprzez pocztę elektroniczną email, na adres wskazany w zamówieniu. W wyjątkowych sytuacjach, faktura może być wysłana do Zamawiającego faksem lub poprzez tradycyjną pocztę., co wymaga zgody operatora portalu supermagnes.pl. Zawartość wpisów w dziale ogłoszeń dostępna jest bezpłatnie na stronach supermagnes.pl
V. OGŁOSZENIA:
Oferty grupowane są według dat publikacji i wykupionej usługi wyróżnienia oraz w przypadku wykupienia innych dostępnych form publikacji także losowo.
Każdy użytkownik ma prawo do bezpłatnego przeglądania wszystkich ogłoszeń w portalu supermagnes.pl.
Wszelkie płatności związane z wykupieniem dodatkowych usług dokonywane jest poprzez płatności.pl
Aby mieć możliwość korzystania z usługi poprzez opcję "SMS", użytkownik musi być abonentem dowolnej sieci komórkowej i posiadać aktywny numer telefonu.
Operator portalu supermganes.pl nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług dostępu SMS będących następstwem winy umyślnej i rażącego niedbalstwa ze strony użytkownika. Ponadto operator portalu supermagnes.pl  nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody poniesione przez użytkownika w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu usług dostępu SMS.
Operator portalu supermagnes.pl nie jest także odpowiedzialny za szkody wynikłe z przyczyn siły wyższej, zwłaszcza na skutek takich okoliczności jak: awaria lub zajętość łączy telekomunikacyjnych, przyczyny, na które portalu supermagnes.pl  nie miał wpływu,
Okoliczności powstałe z winy użytkownika, np. na skutek awarii sprzętu lub oprogramowania albo nieprzestrzegania postanowień Regulaminu i innych przepisów prawa, opóźnienia zawinione przez osoby trzecie.
Operator portalu supermagnes.pl nie odpowiada za szkody polegające na utracie korzyści przez użytkowników.
Wszelkie skargi oraz problemy związane z użytkowaniem usługi dostępu SMS należy kierować pod adres swojego operatora komórkowego.
VI. OCHRONA PRYWATNOśCI:
Operator portalu supermagnes.pl przetwarza dane osobowe użytkowników z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. Celem zbierania tych danych jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania portalu i wypełniania jego funkcji przede wszystkim jako platformy wymiany informacji.
Użytkownik portalu supermagnes.pl upoważnia operatora portalu supermagnes.pl do przesyłania korespondencji na adres poczty elektronicznej użytkownika. Niektóre obszary portalu supermagnes.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych danych przez operatora portalu supermagnes.pl.
VII. PRAWA AUTORSKIE:
Prawa autorskie portalu supermagnes.pl zostały zastrzeżone dla supermagnes.pl.
Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że zostało to oznaczone inaczej. Prawa autorskie artykułów należą do ich autorów.
Zawartość portalu supermagnes.pl jest wyłączną własnością operatora portalu supermagnes.pl. Wszelkiego rodzaju używanie zgromadzonych w bazie danych do dalszej odsprzedaży bez zgody operatora portalu supermagnes.pl stanowi naruszenie Kodeksu Karnego oraz ustawy o ochronie prawa autorskiego.
W przypadku stwierdzenia naruszenia pkt.VII.4 ze strony użytkownika, operator portalu supermagnes.pl ma prawo wystąpić na drodze postępowania karnego oraz cywilnego do Sądu celem nałożenia grzywny na użytkownika a także zasądzenia odszkodowania w wysokości 100.000 złotych (słownie: sto tysięcy złotych).
Kopiowanie i powielanie informacji możliwe jest po wyrażeniu pisemnej zgody przez operatora portalu supermganes.pl.

VIII. NOTKA PRAWNA
Portal supermagnes.pl nie jest witryną doradztwa. Wszelkie przedstawione tu poglądy, informacje, interpretacje i rozwiązania nie są przeznaczone do bezwzględnego stosowania w praktyce. Korzystanie z treści udostępnionych w portalu supermganes.pl odbywa się na odpowiedzialność użytkownika.
Operator portalu supermagnes.pl nie odpowiada na przesyłane pytania i prośby o rozwiązanie kwestii związanych z branżą, której dotyczy portal. Rozwiązywanie szczegółowych problemów powinno odbywać się z pomocą wykwalifikowanego doradcy lub specjalisty z dziedziny, której zagadnienie dotyczy.
Operator portalu supermagnes.pl oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby prezentowane treści, akty prawne i inne teksty i mechanizmy były zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Jednak prezentowane tu materiały i mechanizmy nie stanowią źródła prawa, a częste zmiany prawa powodują, że część treści może dotyczyć stanu prawnego z nieodległej przeszłości.
IX. REKLAMACJE:
Wszelkie reklamacje dostarczane są w formie pisemnej zawierającej dokładny opis przedmiotu reklamacji. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, operator portalu supermagnes.pl  zobowiązany jest do usunięcia przyczyny reklamacji lub w przypadku usługi płatnej zwrotu wpłaconych należności.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.10.2008 r..
Po uważnym zapoznaniu się z powyższym regulaminem, użytkownik oświadcza, że akceptuje warunki regulaminu.
wakacje w ItaliiUnia Europejska